Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Tamás-Gépgyártó Kft.

Hatályos: 2022.05.05. napjától visszavonásig

 

Jelen tájékoztató a Tamás-Gépgyártó Kft. által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó és a weboldalon (https://www.malmok.hu) keresztül elérhető adatkezelési tevékenységeket szabályozza.

1.      Adatkezelő adatai

Cégnév: Tamás-Gépgyártó Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Székhely: 8200 Veszprém, Diófa u. 12/B. fszt. 8.

Adószám: 25083253-2-19

Cégjegyzékszám: 19 09 517520

Képviselő: Tamás Péter ügyvezető

Telefonszám: 0670/322-3406

E-mail: fenyvesmalom@gmail.com

2.      Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

A fenti adatkezelésekre vonatkozó főbb jogszabályok:

–        az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet, GDPR)

–        az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

 

3.      Az adatkezelés célja

·        Kapcsolattartás, ügyfélelégedettség mérése

·        Információgyűjtés arra vonatkozóan, hogy milyen szolgáltatás fejlesztések szükségesek

 

4.      A kezelt adatok köre

–        név

–        e-mail cím

 

5.      Az adatok megismerésére jogosultak, az adattovábbítások indoka

Az Adatkezelő által meghatározott munkakörökhöz rendelten, meghatározott módon, jogosultsági szintek szerint férhetnek hozzá az Adatkezelő munkavállalói a személyes adatokhoz.

6.      Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról. A tudomány és technológia állása, a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembe vételével megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Az Adatkezelő kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat bármilyen jogalappal továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag az Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg jogosultsági szintek szerint, azokat az Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át. Az Adatkezelő és Adatfeldolgozó által meghatározott munkakörökhöz rendelten, meghatározott módon, jogosultsági szintek szerint férhetnek hozzá az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó munkavállalói a személyes adatokhoz.

Az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli. Az Adatkezelő a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – törvényben meghatározott kivételekkel – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az Érintetthez rendelhetők

7.      Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél az alábbiakat:

–        tájékoztatását személyes adatai kezeléséről (az adatkezelés megkezdését megelőzően, illetve az adatkezelés során)

–        hozzáférést személyes adataihoz (személyes adatai adatkezelő általi rendelkezésére bocsátását),

–        személyes adatainak helyesbítését, kiegészítését,

–        személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy korlátozását (zárolását),

–        joga van az adathordozhatósághoz,

–        tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

Az Érintett személy írásban nyújthatja be érintetti kérelmét az Adatkezelő részére. Az Adatkezelő az Érintett jogszerű kérelmét legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

8.      Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési, jogorvoslati lehetőségek

Az Adatkezelő megkeresése

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai érvényesítése érdekében, vagy amennyiben az Adatkezelő által kezelt adataival kapcsolatban bármilyen kérdése, kételye van, illetve adataival kapcsolatban felvilágosítást kér, panaszt kíván előterjeszteni vagy a 7. pont szerinti valamely jogával kíván élni, ezt megteheti ún. érintetti kérelemként írásban, hagyományos levélben, vagy e-mailben az 1. pontban meghatározott Adatkezelő elérhetőségein keresztül.

Javasoljuk, hogy amennyiben a felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulást tervezi, előzetesen az Adatkezelőnél érdeklődjön, mivel a felmerült kérdései, orvoslást igénylő kérései tekintetében a szükséges információk az Adatkezelőnél állnak rendelkezésre.

Kérelmét 1 hónap alatt kivizsgáljuk, a határidő – az ügy összetettségét figyelembe véve – további 2 hónappal meghosszabbítható.

Bírósági eljárás kezdeményezése

Az Érintett az Adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszék előtt is megindítható.

Hatósági eljárás kezdeményezése

Az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., honlap: http://naih.hu; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) jogainak érvényesítése érdekében vizsgálatot, illetve hatósági eljárás lefolytatását kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, így különösen,

–        ha véleménye szerint az Adatkezelő a 7. pontban meghatározott érintetti jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja (vizsgálat kezdeményezése), valamint

–        ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat (hatósági eljárás lefolytatásának kérelmezése).

 

9.      Egyebek

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban részletezett személyes adat kezelés során automatizált döntéshozatal, profilalkotás nem történik.

A személyes adatok továbbítása harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan, a jövőre nézve módosítsa. A módosításokról az Érintetteket az Adatkezelő honlapján keresztül tájékoztatja.